Obecné informace ke studiu

Rozvrh

Rozvrh se skládá z povinných předmětů (PP) a povinně volitelných předmětů (PVP) dle konkrétních studijních plánů. Všechny atestace splněny v rámci UK nad rámec PP a PVP jsou chápany automaticky jako volitelné předměty (VP).

Všechny rozvrhy naleznete na stránkách rozvrhy.ff.cuni.cz.

Studijní informační systém (SIS)

Důležité informace ohledně elektronického zápisu předmětů, elektronické kontroly splnění studijních plánů před BZK/SZK, elektronický zápis do dalšího ročníku a elektronický zápis povinností doktorského studia naleznete zde.

Administrativní záležitosti studia jako přerušení/ukončení/zanechání studia, poplatky, potvrzení o studiu, kontroly studijních povinností, vkládání či škrtání kódů, promoce a změny zadání bakalářských a diplomových prací řeší příslušná referentka Studijního oddělení FF UK.

Studenti se speciálními potřebami

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FF UK stali studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán)

FF UK při studijním oddělení zřídila pozici kontaktní osoby-koordinátora pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Touto kontaktní osobou je PhDr. David Čáp, Ph.D., který působí na Katedře psychologie FF UK. Současně je těsně propojen jak s Psychologickým poradenským centrem FF UK při katedře psychologie, tak s referentkami studijního oddělení a jednotlivými katedrami. Jeho úkolem je kontaktovat studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, zkoordinovat všechny potřebné aktivity, mezi které patří zajištění funkční diagnostiky, jednání s vyučujícími, předložení návrhu proděkance pro studijní záležitosti. Další informace pro studenty se speciálními potřebami naleznete zde

Důležité odkazy:

Studium

Nejčastější dotazy ke studiu – odpovědi na nejfrekventovanější dotazy týkající se studia

Harmonogram akademického roku – kompletní informace o harmonogramu aktuálního akademického roku

Studijní předpisy a řády FF UK – odkaz na základní studijní předpisy a řády

Studijní plány FF UK – Seznam studijních plánů akreditovaných / reakreditovaných studijních oborů FF UK

Microsoft Office 365 – Office 365 Education Plus mají k dispozici studenti FF UK zdarma. Office můžete nainstalovat až na 5 počítačů s Microsoft Windows nebo Mac OS X a další mobilní zařízení včetně zařízení s Androidem, iPad a tablety s Windows.

Manuály FF UK – elektronické návody na SIS a další webové aplikace, které FF UK využívá.

Online žádosti – lze takto podávat žádost o evidenci uznané doby rodičovství,  opakovaný zápis předmětu, přerušení studia, stipendium a o změnu tématu závěrečné práce.

Psychologické poradenské centrum FF UK – Služby jsou nabízeny studentům FF UK nabízeny bezplatně.

Poradenské centrum Hybernská FF UK – Nabízí mnoho služeb a skupinových aktivit, ze kterých si studenti mohou vybrat. Služby jsou nabízeny studentům FF UK bezplatně.

Knihovny a elektronické zdroje

Knihovna Jana Palacha – víceúčelová knihovna, která slouží jako centrální knihovna základní studijní literatury pro studenty bakalářského studia FF UK a zároveň jako oborová knihovna několika ústavů a kateder

Centrální katalog UK – zpracovány jsou v něm všechny knihy nakoupené po roce 1994 a výběrově i publikace nakoupené dříve. Katalog vyhledává ve všech knihovnách v rámci celé UK.

Knihovna Dálného východu – Fond knihovny Je rozdělen mezi oddělení sinologie, japanologie, koreanistiky a vietnamistiky.

Ukaž – portál spojující knihovní katalog, univerzitní repozitář a většina licencovaných databází předplácených Univerzitou Karlovou.

Portál elektronických zdrojů – umožňuje vyhledávat ve všech licencovaných databázích, které má Univerzita Karlova předplacené

Národní knihovna ČR – instituce s univerzálním knihovním fondem zaměřeným na potřeby vysokých škol  a vědeckých pracovišť v oblasti společenských a přírodních věd, kultury a umění

Městská knihovna v Praze – knihovna má široký fond odborné a naučné literatury. Po celé Praze lze využívat jejich služeb ve 47 pobočkách. )

Knihovna Orientálního ústavu AV ČR – knihovna má rozsáhlý fond  zaměřený na kulturu a dějiny zemí Asie a Afriky.

Závěrečné práce a publikace

Vysokoškolské kvalifikační práce – metodické pokyny pro zpracování závěrečných prací

Jak a kde publikovat – zásady pro publikování v hodnotných časopisech a vystupování na kvalitních konferencích.

Citace.com – nástroj pro vytváření bibliografických citací

Studentské spolky

FFénix – Studenti ÚDLV – studentský spolek, který si klade za cíl vzájemně propojovat jednotlivé obory Ústavu Dálného východu FF UK

Orientalistický Expres – Asociace českých orientalistů. Organizuje popularizační, akademické i kulturní akce.

Další odkazy

Kampus Hybernská – společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity a zejména Filozofické fakulty.