Obor

Koncepce a rozvoj oboru:

Asijská studia se specializací vietnamistika se realizují formou sdruženého či dvouspecializačního (dříve dvouoborového) prezenčního bakalářského studia.

Vietnamistika na FF UK existuje v různých podobách a s přerušovanou kontinuitou od 60. let. V evropském měřítku se vietnamštinou zabývá poměrně málo vědců a většinou jsou jimi pouze rodilí mluvčí. Bakalářské studium zároveň navazuje na českou orientalistickou tradici, která je zaměřena zejména na výzkum kultury, jazyka a dějin. V mezinárodním kontextu je koncepce oboru jedinečná tím, že jazykový kurs není oddělen od reálií, historie a kultury.

Cílem tohoto studia je pokrýt postupně se zvyšující společenskou potřebu osob, které ovládají vietnamštinu a mají kulturně-historické povědomí o Vietnamu, aby bylo možné lépe chápat a interpretovat některé jevy a problémy, které s sebou přináší soužití Vietnamců, jako příslušníků minoritní komunity, jak s Čechy v ČR, tak s většinovými etniky v Evropě.

Akreditace: V současné době dobíhá akreditace  jednooborového bakalářského studia oboru Etnologie se specializací vietnamistika. Nově je akreditován program Asijská studia se specializací vietnamistika.

Granty a výzkumné záměry:

Za posledních deset let získal obor grant UK a grant Fondu rozvoje vysokých škol (na inovaci studijního programu vietnamského jazyka), grant Rozvojového programu MŠMT (na rozvoj struktury bakalářského studijního programu oboru Etnologie se specializací vietnamistika), grant na specifický výzkum v r. 2007.

Pracovníci oboru se v současnosti podílejí na výzkumných projektech ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (Modely péče a strategie slďování práce a rodiny u migrantů v Česé republice) a Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK. Marta Lopatková a Barbora Nováková tvoří spolu s Tomášem Petrů (Indonesistika) tým v mezinárodním projektu KNOTS (Fostering multi-lateral knowledge networks of transdisciplinary studies to tackle global challenges).

Marta Lopatková a Barbora Nováková jsou také členkami Skupiny pro studium studené války CWRG, jejímž cílem je kromě individuálního výzkumu členů také organizování worskhopů, konferencí a příprava grantových projektů, jež by umožnily rozšířit další činnost skupiny. Skupina pro studium studené války je součástí Institutu pro studium strategických regionů ISSR.

Prezentace oboru:

Obor spolupracuje s předními českými médii a periodiky (poradenství a překlady), s Českým rozhlasem (popularizace), dále se podílel na seminářích v cyklu „Výchova k toleranci a proti rasismu v pražských školách“ při FACIA – České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, spolupracuje s nakladatelstvím Fortuna, Lidové noviny, s Městskou knihovnou aj. Zaměstnanci pravidelně prezentují na domácích i mezinárodních konferencích a kulatých stolech jak akademické povahy tak ve spolupráci s neziskovým sektorem.